Положення про членські квитки

Затверджено
Рішенням Правління

Громадська Організація «Євро Столиця»
від     04.03.2016
№ 2

 

ПОЛОЖЕННЯ
про членські внески та членські квитки
ГО «Євро Столиця»

 

Положення про членські внески та членські квитки ГО «Європейська Україна» розроблене відповідно до Статуту ГО «Євро Столиця».

Положення визначає порядок сплати щорічних членських та інших внесків членами Організації, а також питання оформлення та видачі членських квитків членам Організації.

Визначення термінів.

Терміни, в тому числі з великої букви, вживаються у цьому Положенні в наступному значенні:

Організація — ГО «Євро Столиця».

Осередки — осередки Організації.

Внески — вступні, щорічні членські внески, благодійні, цільові та інші внески, розмір та порядок сплати яких встановлений цим Положенням.

Заявник— особа, яка подала заяву про вступ до Організації .

Положення — Положення про членські внески та членські квитки ВМГО «Євро Столиця».

 

Стаття 1. Загальні положення

1.1.  Члени Організації при вступі до Організації сплачують вступний членський внесок та в подальшому сплачують щорічні членські внески.

1.2  Грошові надходження від внесків членів Організації використовуються Організацією для реалізації її статутної мети та завдань, реалізації проектів та програм тощо.

1.3. Членські внески поділяються на вступні, щорічні, благодійні і цільові.

 

Стаття 2. Розмір вступного та щорічного членського внеску

2.1.  Розмір вступного членського  внеску становить:

  • 100 гривень.

2.2. Розмір щоквартального членського  внеску становить:

  • 50 гривень.

Стаття 3. Порядок сплати членських внесків

3.1.  Вступний членський внесок сплачується заявником у повному обсязі на протязі 10 календарних днів після отримання повідомлення про прийом до Організації (набуття членства).

3.1.1. Сплата вступного членського внеску не звільняє члена Організації від обов’язку сплатити щоквартального членський внесок у порядку, визначеному цим Положення.

3.2. Щоквартальний членський внесок сплачується членом Організації у повному обсязі в кінці кварталу у термін до 05 числа  наступного місяця.

3.2.1. За 2 (два) дні до закінчення членського кварталу Секретаріат Організації розсилає членам Організації повідомлення про необхідність сплати щомісячних членських внесків.

3.3. Членські внески сплачуються на розрахунковий рахунок Організації у безготівковому порядку.

3.4. Доказом сплати членського внеску є копія платіжного доручення на перерахування членського внеску з відміткою установи банку або копія квитанції установи банку.

3.5. Вступний та щоквартальні членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Організації.

3.6. Вчасність, правильність та своєчасність сплати вступних та щоквартальних членських внесків контролює Секретаріат Організації.

3.7. При сплаті членських внесків, члени Організації зобов’язані чітко вказувати вид платежу і належність до осередку (для вступних і щомісячних внесків) у платіжних документах:

3.7.1.  вступний членський внесок, осередок;
3.7.2.  щоквартальний членський внесок, осередок;
3.7.3.  благодійний внесок;
3.7.4.  цільовий внесок на [назва заходу, проекту, програми].

Стаття 4. Звільнення від сплати внесків, зменшення розміру внесків,  розстрочка та відстрочка сплати внесків

4.1.  Почесні члени Організації звільняються від сплати щоквартального членського внеску за бажанням.

4.2.  У випадках, передбачених пп. 3.6 Правління Організації може надати  почесним членам такі пільги:

—  розстрочка сплати щоквартальних членських внесків;
—  відстрочка сплати щоквартальних членських внесків;
—  зменшення розміру щоквартальних членських внесків;
— звільнення від сплати щоквартальних членських внесків.

Рішення  Правління Організації щодо надання пільг при сплаті внесків приймається у кожному випадку окремо на підставі поданої заявником заяви, крім випадку, передбаченого п. 4.7.1., діє протягом членського року, в якому була подана заява.

4.3.  Розстрочка або відстрочка сплати щоквартальних членських внесків надається у випадках, передбачених п. 4.7.2.

4.4.  Розстрочка передбачає оплату щоквартального внеску частками. Розмір першого платежу щоквартального  внеску має становити не  менше половини щорічного внеску.

4.5.  Відстрочка встановлюється Правлінням Організації на підставі поданої заявником заяви.

4.6.  За клопотанням заявника Правління Організації може зменшити розмір щоквартального внеску, що має бути сплачений заявником, або звільнити заявника від сплати щоквартального  внеску.

4.7  Випадками, за яких Правління Організації може надати пільги, є:
4.7.1.  вагомі професійні досягнення особи, що подала заяву про вступ до Організації;
4.7.2.  скрутне матеріальне становище особи, що подала заяву про вступ до Організації.

4.8.  Заяви розглядаються Правлінням Організації у місячний термін.
Особам, щодо яких Правлінням Організації прийняте рішення, надсилається повідомлення про відповідне рішення.

4.9.  За поданням Голови Організації, Правління Організації може прийняти рішення про надання пільг при сплаті внесків особам, що надали значну матеріальну допомогу Організації. У цьому випадку подання заяви про надання пільг не вимагається.

Стаття 5.  Відповідальність за несплату членських внесків

5.1.  У випадку несплати вступного членського внеску у визначений строк  або несплати щоквартального внеску до 05-го числа наступногомісяця без відповідного рішення Правління Організації, членство в Організації втрачається, про що Секретаріат направляє повідомлення члену Організації.

5.2.  Членство в Організації може бути поновлене на умовах, передбачених Статутом  Організації, шляхом повторного вступу до Організації за умови сплати  вступного членського внеску.

Стаття 6. Членський квиток

6.1. Зразок членського квитка затверджується Правлінням Організації.

6.2. Членський квиток повинен містити:

  1. Фото члена Організації із розбірливим виглядом обличчя.
  2. Повну назву Організації.
  3. П.І.Б. члена Організації.
  4. Дату вступу в Організацію.
  5. Номер квитка, який складається з 6 цифр
  6. Інформацію про осередок у вигляді скороченої назви адміністративно-територіальної одиниці, де розташовано осередок, і ставиться поряд з номером  (м. Київ – КВ, м. Севастополь – СВ, АР Крим – АРК, Вінницька область – ВН, Волинська область – ВЛ, Дніпропетровська область – ДН,  Донецька область – ДО,Житомирська область – ЖТ, Закарпатська область – ЗК, Запорізька область – ЗП, Івано-Франківська область– ІФ, Київська область – КО, Кіровоградська область – КР, Луганська область – ЛГ, Львівська область – ЛВ,Миколаївська область – МК, Одеська область – ОД, Полтавська область – ПЛ, Рівненська область – РВ,Сумська область – СМ, Тернопільська область – ТР, Харківська область – ХР, Херсонська область – ХЕ,Хмельницька область – ХМ, Черкаська область – ЧР, Чернівецька область – ЧН, Чернігівська область – ЧГ.

7.  Членські квитки видаються Секретаріатом Організації  (Секретаріатом осередку) члену під розпис.

6.3.  Членський квиток є власністю Організації і підлягає поверненню у разі виходу члена з Організації.

Стаття 7. Благодійні та цільові внески

7.1  Члени мають право передавати Організації в будь-який звітний період та в будь-якому розмірі благодійні внески (понад встановленої суми членських внесків) на реалізацію статутної мети та завдань Організації та робити цільові внески для реалізації проектів та програм в рамках статутної діяльності Організації.

Стаття 8. Інші положення

8.1. 50% членських внесків, що поступила від членів відповідного осередку, підлягають наданню у розпорядження відповідного осередку на його статутні потреби.

8.2.  Правомірність використання коштів, що поступили на рахунок Організації від її членів, не рідше одного разу на 1 (один) рік перевіряються Ревізійною комісією Організації. Про результати перевірок Ревізійна комісія доповідає Правлінню Організації та З’їзду Організації.

Стаття 9. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення

9.1.  Положення затверджується Правлінням Організації.

9.2.  За рішенням Правлінням Організації  до цього Положення можуть бути внесені зміни та доповнення.

Стаття 7.Набрання чинності

7.1. Це Положення набирає чинність з 28.01.2014 року

Back to Top