Статут

 

                                                                                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами

Громадської організації «ЄВРО СТОЛИЦЯ»

Протокол №2 від 04.03.2016

 

СТАТУТ 

 1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЄВРО СТОЛИЦЯ» (надалі – громадське об’єднання або Організація) створена за рішенням Загальних зборів членів Громадського об’єднання  у відповідності до Конституції України Закону України «Про громадські об’єднання» та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього.

1.2.  Громадська організація  є добровільним громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Товариства, визначеної цим статутом.

1.3. Громадське об’єднання створене і діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності.

1.4. Громадське об’єднання створене на невизначений термін за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація.

1.5. Повна найменування Організації: українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЄВРО СТОЛИЦЯ».

1.6. Скорочена назва Організації: ГО «ЄВРО СТОЛИЦЯ».

1.7. Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.

1.8 Організація набуває статусу юридичної особи з моменту держаної реєстрації.

1.9. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а його члени не відповідають за зобов’язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

2. МЕТА(ЦІЛІ), ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основна мета Організації:

Мета (цілі) громадської організації — здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів громадян України при здійсненні своїх політичних та інформаційних прав.

2.2 Завданнями Організації є:

— Здійснення офіційне спостереження за виборами

- Здійснення громадський контроль за додержанням законодавства про інформацію.
- Представництво свої членів в питаннях захисту їхніх  політичних та інформаційних прав, в тому числі, але не виключно, права на таємницю особистого та сімейного життя; таємницю листування, телефонних переговорів, телеграфної й іншої кореспонденції , права направляти індивідуальні або колективні письмові звернення в органи державної влади, органи місцевого самоврядування та до посадових і службових осіб цих органів; права на достовірну інформацію про стан навколишнього середовища та продукти харчування; права на захист персональних даних (конфіденційної інформації про фізичну особу), права на участь в виборах та референдумі.

2.3 Для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань Організація в установленому законодавством порядку має право:

 • вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
 • звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 • одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
 • проводити мирні зібрання;
 • здійснювати інші права, не заборонені законом.
 • бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
 • здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню;
 • засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
 • брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності
 • бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

 

 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Діяльність Організації базується на принципах:

 • поваги до особистої думки і гідності кожного члена Організації;
 • колективності у роботі Організації та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов’язків та доручень;
 • виборності всіх керівних органів Організації;
 • періодичної звітності виборних органів перед членами Організації та вищестоящими органами;
 • відкритості, гласності, прозорості;
 • свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;
 • обов’язковості виконання рішень вищестоящих органів для нижчестоящих.

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

4.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, що виконують вимоги Статуту Організації та беруть участь у її діяльності. За  рішенням Ради членами Організації можуть бути і інші громадяни України.

4.2.Рішення про прийом у члени Організації приймає Рада Організації, протягом місяця з дня подання громадянином особистої письмової заяви на ім’я голови Організації про бажання стати членом Організації.

4.3.Облік членів Організації здійснюється Радою Організації.

4.4.Члени Організації мають право:

 • обирати і бути обраними до складу статутних органів Організації;
 • брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;
 • вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
 • на участь у зборах, засіданнях статутних органів;
 • одержувати інформацію з питань діяльності Організації;
 • вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;
 • висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів Товариства;
 • брати участь в усіх заходах, що проводяться Організацією;
 • вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

4.5.Члени Організації зобов’язані:

виконувати вимоги цього Статуту

брати активну участь у виконанні рішень статутних органів, проведенні заходів, спрямованих на пропаганду Організації, всебічно сприяти зміцненню їх авторитету

сплачувати внески

4.6.Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету,територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

4.7. За дії, несумісні з перебуванням у Організації: грубі порушення вимог Статуту, систематичні невиконання рішень керівних статутних органів, негідну поведінку, що компрометує звання члена Організації, до члена Організації застосовуються стягнення: попередження та виключення з Організації Рішення про стягнення приймається Радою Організацією простою більшістю голосів присутніх з інформуванням про це голови Ради Організації.

4.8. Член Організації може бути виключений крім підстав вказаних у пункті 4.7 :

— за власним бажанням шляхом подання заяви до Ради Організації, яка приймає рішення про виключення з членів протягом місяця з дати подання заяви;

— смерті члена Організації.

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1.Керівними органами Організації є: Загальні Збори членів (далі за текстом — Загальні Збори), Рада Організації. Рада Організації звітує перед членами товариства про проведену роботу, фінансовий та майновий стан щороку на загальних (звітних) зборах які проводяться в грудні кожного року. За наслідками звіту Загальні збори приймають рішення про продовження роботи Ради у тому ж складі або переобрання її.

5.2. Керівними особами є Голова Ради Організації та його заступники.

5.3. Загальні збори

5.4.Загальні збори — найвищий керівний орган Організації, який скликається Радою Організації не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані на вимогу 2/3 членів Організації, 2/3 складу Ради Організації.

5.5.Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш половини членів Організації. Рішення на загальних зборах приймаються простою більшістю.

5.6. До компетенції Загальних Зборів належать:

— Затвердження, внесення змін і доповнень до Статуту Організації;

— Затвердження програм та основних напрямків діяльності Організації;

— Заслуховування звітів статутних органів Організації;

— Ухвалення рішення щодо припинення діяльності Організації;

— Розпорядження коштами та майном Організації;

— призначення ліквідаційної комісії та її голови;

— обрання Ради строком на 5 років,

— обрання Голови Ради строком на 5 років.

— розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб Організації та у місячний термін надає відповідь за наслідками розгляду скарги;

5.7. Голова Ради обирається загальними зборами строком на 5 років.

5.8. Голова Організації:

 • здійснює загальне керівництво Організацією, Радою Організації, приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників;
 • без доручення репрезентує Організацію в зовнішніх стосунках, представляє Організацію в офіційних стосунках з державними органами, громадськими об’єднаннями та іншими юридичними особами, робить заяви від імені Організації, що не суперечать Статуту Організації, чинному законодавству України, загальновизнаним принципам й нормам міжнародного права;
 • підписує угоди, та інші фінансово-господарські документи;
 • подає на затвердження загальних зборів кандидатури заступників Голови Організації;
 • має право на скликання загальних зборів;
 • виконує інші обов’язки покладені на нього Радою Організації чи загальними зборами.

5.9.  У випадку, коли Голова Організації тимчасово не може виконувати свої обов’язки, його обов’язки виконує один з членів Ради (заступник), за рішенням Голови Організації.

5.10. Рада Організації:

—   організує виконання рішень загальних зборів;

—   забезпечує підготовку та проведення засідань загальних зборів;

—   керує поточною діяльністю Організації;

—   розподіляє обов’язки між членами Ради Організації;

—    приймає рішення щодо відкриття та закриття розрахункових та інших рахунків;

—   затверджує щорічний бюджет та звіт про його використання;

—   готує документи загальних зборів;

—   займається розробленням та плануванням заходів. Вносить зміни до плану заходів;

—   ухвалює рішення щодо прийняття у члени Організації, виключення з членів;

—   ухвалює рішення щодо створення та закриття відокремлених підрозділів Організації;

—   веде інформаційну політику;

—     може створювати комісії, секції та інші робочі органи Ради Організації, до роботи яких можуть бути залучені члени Організації, які не є членами Ради Організації, а також незалежні експерти (спеціалісти).

5.11. Засідання Ради Організації відбуваються не менше одного разу на квартал, скликаються головою Ради Організації або на вимогу 2/3 членів Ради Організації і є повноважними при наявності більшості його членів.

5.12. Рішення Ради ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів.

5.13. Кількісний склад Ради Організації визначається Зборами організації.

5.14. Змін складу Ради та обрання Голови Ради проводиться на Загальних зборах не пізніше останнього місяця останнього року перебування у складі ради або на посаді Голови Організації (при чому термін перебування на посаді рахується з дня обрання на загальних зборах). Обрання нового складу ради можливий також на позачергових Загальних зборах за умови якщо його внесено до порядку денного 2/3 членів Організації.

         5.15. Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Ради) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Рада Організації та повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати проведення засідання (Загальних зборів, Ради) про обрану форму засідання. Будь яке засідання керівних органів оформлюється протоколом про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА

6.1. Громадське об’єднання є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Організації має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

6.2. Організація може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.

6.3. Грошові кошти й майно Організації формуються за рахунок:

—     коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, членських внесків;

—     пасивних доходів;

—     коштів або майна, які надходять від ведення основної діяльності, з урахуванням положень пункту 157.13 статті 157 Податкового кодексу України;

—     дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги.

6.4. Управління майном і коштами Організації в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат Організації здійснюють Загальні збори.

6.5. Організація не несе відповідальності по зобов’язаннях своїх членів.

6.6. Організація, створені нею установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.

6.7. Майно та кошти Організації використовуються виключно для виконання статутної мети та забезпечення напрямків діяльності Організації.

7.       ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Ради Організації.

7.2. Керівника відокремленого підрозділу призначає Рада. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.

7.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

— реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Ради;

— проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

— представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

7.4. Керівник відокремленого підрозділу має право на:

— використовувати найменування та символіку Організації для реалізації завдань Організації;

— отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;

— бути присутнім на Загальних зборах, засіданні Ради;

— звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;

— захист свої х законних прав та інтересів;

— всебічне сприяння від керівних органів Організації.

7.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

— дотримуватись вимог Статуту;

— активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту та чинного законодавства);

— не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

7.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Ради або Загальних зборів, а також в судовому порядку.

7.7. Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається безпосередньо до відання Ради до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами відповідно до пункту 6.7 Статуту.

8. ПОРЯДОК ОСКАРЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ  ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

8.1. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Організації, Голови Ради, Ради або Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:

 • на дії, бездіяльність або рішення члена Організації — первинна скарга подається до Голови Ради, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги — повторна скарга подається до Ради, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена громадського об’єднання, який скаржиться, а також члена громадського об’єднання, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою — повторна скарга подається до Загальних зборів громадського об’єднання, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена громадського об’єднання який скаржиться, а також члена громадського об’єднання дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
 • на дії, бездіяльність або рішення Голови Ради — первинна скарга подається до Ради, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голови Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою — повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
 • на дії, бездіяльність або рішення члена Ради — первинна скарга подається до Голови Ради, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Ради — повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборів, є підставою для скликання таких Зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;

 • на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів громадського об’єднання — до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

9.       ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

9.1.  Діяльність  Організації у спосіб визначений чинним законодавством України та цим статутом.

9.2. Припинення діяльності громадського об’єднання здійснюється:

—    за рішенням громадського об’єднання, прийнятим вищим органом управління громадського об’єднання, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;

—    за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.

   Припинення діяльності Організації має наслідком припинення цієї юридичної особи у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом України «Про громадські об’єднання».

9.3.  Рішення про реорганізацію чи саморозпуск, використання його майна і коштів приймаються Зборами, якщо за них проголосували не менше 3/4 делегатів, обраних на Зборах;

9.4.   Реорганізація здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів.

9.5.   Рішення про (примусовий розпуск) може бути прийняте судом у встановленому законом порядку;

9.6.   Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією, Збори створюють ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад та порядок її обрання визначаються Зборами.

9.7.   Ліквідація вважається завершеною, Організація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

9.8.  За рішенням Організації, прийнятим Загальними зборами, Організація може реорганізуватись шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу

9.9.  Рішенням громадського об’єднання, прийнятим вищим органом управління громадського об’єднання, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу.

10. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

10.1. Внесення змін та доповнень до Статуту є компетенцією Загальних Зборів Організації.

10.2. Рішення Зборів з питань змін та доповнень до Статуту приймається, якщо за нього проголосувало більше 3/4 голосів присутніх на загальних зборах членів Організації

 

Back to Top